onSchedule

Algemene voorwaarden

Home  /  Algemene voorwaarden

Omschrijving begrippen

•  Huurovereenkomst: overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor het huren van een sloep.
•  Verhuurder: Bospurus Yachting te Leiden, Nederland.
•  Huurder: de persoon waarmee de verhuurder de huurovereenkomst afsluit.
•  Borg: het bedrag gelijk aan eigen risico van de verzekering per gebeurtenis welke moet worden voldaan aan verhuurder door de huurder bij het huren van de sloep.

Verplichtingen verhuurder

•  Voor vertrek draagt de verhuurder een goed onderhouden sloep over aan de huurder.
•  De kosten voor regulier onderhoud, verzekering en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
•  De huurder is verzekerd van een schone, afgetankte sloep bij afvaart.
•  De verhuurder zal zorgdragen voor de borg en deze na de huurperiode terugbetalen aan de huurder indien er geen schade aan de sloep is geconstateerd. Bij schade zal een evenredig deel van de borg  gelijk aan de kosten van de schade terugbetaald worden.
•  Verhuurder heeft zwemvesten beschikbaar en worden op verzoek geleverd.

Verplichtingen huurder

•  Stuurman of vrouw is minimaal 21 jaar.
•  Voor het overhandigen van de sloep zullen huurder en verhuurder een huurovereenkomst voor akkoord tekenen.
•  Huurder dient zich voor vertrek met de sloep te legitimeren. De verhuurder maakt een kopie van het legitimatiebewijs welke wordt toegevoegd aan de huurovereenkomst.
•  De huurkosten moeten altijd vooraf voldaan worden aan de verhuurder, als ook de borg van € 150,-.
•  De huurder dient iedere schade, van welke aard dan ook, dan wel feiten/en of eventuele schade toebrengende omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te berichten en dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van verhuurder tot behoud van de sloepen tot behoud van de rechten van verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling maakt de huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten. Bij schade zullen de volgende bedragen van de borg worden ingehouden; kras € 50,- en schroefschade € 185,-.
•  Indien de sloep later dan het overeengekomen tijdstip wordt geretourneerd, heeft de verhuurder het recht voor het eerste half uur dat de boot te laat wordt teruggebracht € 25,- in rekening te brengen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. Vervolgens komt er bij elke 10 minuten te laat een bedrag bovenop van € 15,-. Verhuurder heeft het recht dit bedrag in mindering te brengen op de aan huurder terug te betalen borg.
•  De sloep dient schoon afgeleverd te worden. Voor € 35,- kan dit worden afgekocht.
•  De boot moet minimaal 2 inzittenden hebben.

Schade 

•  Bospurus Yachting heeft het recht om schade aan de gehuurde sloep te verhalen op huurder door aftrek van borgsom. Indien onverzekerde schade hoger uitvalt dan de borgsom wordt deze in rekening gebracht bij de huurder.
•  Bospurus Yachting behoudt zich het recht voor om de borg in te houden bij (gegronde klachten over) het overtreden van toegestane snelheid of het ernstig hinderen van derden.
•  Huurder is en blijft volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden tijdens de gehele huurperiode.
•  De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijk tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de boot door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
•  De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

Gedragsregels

•  Huurder gaat zorgvuldig om met de sloep en toebehoren.
•  Huurder dient zich te houden aan wettelijke vaarregels, zoals de maximale vaarsnelheid (boetes zijn voor rekening van de verhuurder).
•  Huurder gaat op respectvolle manier om met de vaaromgeving (oevers, waterdieren, woonbootbewoners etc.).
•  Huurder mag geen afval overboord gooien.
•  De stuurman van de sloep dient ten alle tijde van het besturen van de boot nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschreiden. Indien dit niet het geval is, zal de verhuurder overgaan tot het terughalen van de boot zonder enige vorm van restitutie van de huurprijs en waarborgsom.
•  Huurder gaat met goede zorg om met de te ontvangen informatiemap, inventaris in de sloep en overige accessoires. Bij schade aan of verlies van is de huurder volledig aansprakelijk voor de kosten welke worden verrekend met de borg. Inventaris en accessoires zijn o.a. zwemvesten, waterkaart, landvasten, stootwillen, kussens etc.

Annuleren

•  Bij (hevige) regenval en harde wind kan de sloep kosteloos geannuleerd worden. Verhuurder bepaalt wat hij/zij onder slecht weer verstaat en annulering dient vooraf aan de huurperiode te geschieden.